Hùng hài tử phải ngược

Hùng hài tử phải ngược

Hiện đại đô thị đam mỹ tiểu thuyết từ - ủy quỷ ô y - sở, đã toàn bổn kết thúc, nội dung tóm tắt như sau:

Miễn phí tiểu thuyết 2016.02.19 kết thúc

Chú ý: Phi luyến đồng phi luyến đồng phi luyến đồng. Sanh cữu hai không có huyết thống quan hệ, tỷ tỷ là bị thu dưỡng!

Hùng hài tử lớn lên sau này tưởng áp đảo cữu cữu, để báo phục cữu cữu thơ ấu khi “Ngược đãi”, không nghĩ tới sai đánh giá cữu cữu vũ lực giá trị, bị cữu cữu ăn sạch sẽ còn không nhận trướng!

Bị hùng hài tử phiền thấu sản vật, chủ đề chính là ngược hùng hài tử, ngôi thứ nhất trung thiên

Ung thư lười thời kì cuối bạo lực khuynh hướng công ( lược tra ) X hùng hài tử chịu

ps:1, tuy rằng nhãn là ngược luyến tình thâm, nhưng thực tế là chỉ ngược chịu and pháo hôi chịu.

2, bổn văn 1V1 nhân đây cường điệu, pháo hôi chịu trước sau là pháo hôi, đừng trạm sai rồi.

3, tieba phát quá, nhưng là có đại tu, xem qua muội chỉ cũng có thể lại xem một lần.

4, ân cuối cùng bán cái manh sao lộc cộc (ゴ▔3▔)ゴ?∼

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Hùng hài tử phải ngược. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Nguyên sang trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 22 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 09/01/2020 của tác giả Ủy Quỷ Ô Y. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 19/22 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...