Phát sóng trực tiếp mau xuyên: Kim chủ, cầu đánh thưởng!

Phát sóng trực tiếp mau xuyên: Kim chủ, cầu đánh thưởng!

Hệ thống: Ký chủ ngươi yêu cầu đánh thưởng! Chỉ có đánh thưởng mới có thể thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể……balabala……

Mạc Vân Quả: Nga ( lạnh nhạt.JPG)

Hệ thống: Ngươi như vậy không tư tiến thủ là muốn ra vấn đề!

Mạc Vân Quả: Nga ( tiếp tục lạnh nhạt.JPG )

Hệ thống:…… Nhà mình ký chủ một chút cũng không tiến tới làm xao đây!

Hệ thống: Người sử dụng thần bí nhân đánh thưởng phi thuyền vũ trụ một con thuyền! Người sử dụng thần bí nhân đánh thưởng vô địch Kim Đan mười bình! Người sử dụng thần bí nhân đánh thưởng tinh cầu một viên! Người sử dụng thần bí nhân đánh thưởng……

Mạc Vân Quả: Kim chủ! Ôm đùi! Cầu đánh thưởng!

Hệ thống:……

Các chương của truyện "Phát sóng trực tiếp mau xuyên: Kim chủ, cầu đánh thưởng!"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Phát sóng trực tiếp mau xuyên: Kim chủ, cầu đánh thưởng!. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Truyện ngôn tình trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 723 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 13/12/2019 của tác giả Giáng Hàm. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 722/723 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...